Aktualności

PlatMat w kontekście europejskim

2 października 2017 r. rozpoczęliśmy realizację projektu pn. "EuroMath – zwiększenie wsparcia nauczycieli i uczniów z dysfunkcją wzroku innowacyjnymi TIK w matematycznej edukacji włączającej" w ramach europejskiego programu Erasmus+. Celem działań w projekcie jest opracowanie i upowszechnienie narzędzi edukacyjnych EuroMath na bazie wybranych, innowacyjnych rozwiązań z PlatMat oraz nowych, opracowanych wspólnie z Partnerami, dla spełnienia potrzeb włączającej edukacji matematycznej w Polsce, Holandii i Irlandii.
Więcej o projekcie i jego rezultatach można przeczytać na stronie www.euromath.eu.

21/01/2019Małgorzata Rubin

II Konferencja PlatMat

25.05.2017 r. odbyła się II Konferencja PlatMat: Innowacje i doświadczenia wsparcia nauczyciela i uczniów z dysfunkcjami wzroku w edukacji matematycznej, na której zostały przedstawione rezultaty projektu badawczego "OPTY: Badania efektywności informatyzacji edukacji matematycznej uczniów z dysfunkcjami wzroku z zastosowaniem zoptymalizowanych narzędzi PlatMat".
Konferencja była wydarzeniem podsumowującym działania prowadzone w projekcie OPTY, w szczególności okazją do podzielenia się doświadczeniami z pilotażowych zajęć z matematyki (stacjonarnych i zdalnych) wspieranych technologią PlatMat, prowadzonych w 3-ech placówkach edukacyjnych: SOSW dla Dzieci Słabowidzących przy ul. Koźmińskiej w Warszawie, SOSW dla dzieci Niewidomych i Słabowidzących przy ul. Tynieckiej w Krakowie oraz Publicznym Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach. Nauczyciele biorący udział w projekcie OPTY przedstawiali praktyczne przykłady zastosowania i użycia PlatMat do nauczania konkretnych zagadnień z podstawy programowej z matematyki, a także korzyści z zastosowania PlatMat dla nauczyciela (przygotowanie się do lekcji, prowadzenie zajęć) i ucznia (praca na zajęciach i praca w domu ze zdalnym wsparciem nauczyciela).

Materiały z konferencji:

29/05/2017Małgorzata Rubin

PlatMat na międzynarodowej wystawie tyflorehabilitacyjnej REHA for the Blind 2016

W dniach 1 i 2 grudnia b.r. na Międzynarodowej Konferencji REHA for The Blind 2016 była prezentowana innowacyjna technologia PlatMat opracowana i rozwijana w IMM w 2-óch projektach badawczych dofinansowanych przez PFRON. Stoisko IMM, zorganizowane pod hasłem "Włączająca edukacja matematyczna" cieszyło się dużym zainteresowaniem nauczycieli, uczniów, rodziców oraz zagranicznych producentów technologii wspomagających niewidomych. Zwiedzający mieli możliwość zapoznania się i przetestowania narzędzi PlatMat. Z producentami przeprowadzono rozmowy na temat ewentualnej współpracy w dostosowaniu technologii PlatMat dla odbiorców zagranicznych.

06/12/2016Małgorzata Rubin

Konsultacje w Publicznym Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach

W dniu 18 listopada 2016 r. w Publicznym Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach, odbyły się konsultacje z nauczycielami podsumowujące pierwszy etap waloryzacji zoptymalizowanych narzędzi technologii edukacyjnej PlatMat. Jednocześnie zostało przeprowadzone szkolenie ucznia z zakresu narzędzi PlatMat, przygotowujące go do udziału w waloryzacji prototypu Platmat. Szkole przekazano również dodatkowy zestaw komputerowy, niezbędny do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem PlatMat.

22/11/2016Małgorzata Rubin

Konsultacje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

W dniu 21 października 2016 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, odbyły się konsultacje z nauczycielami i uczniami podsumowujące pierwszy etap waloryzacji zoptymalizowanych narzędzi technologii edukacyjnej PlatMat. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele grupy deweloperów, którzy wyjaśniali wątpliwości dotyczące stosowania i optymalizacji PlatMat.

22/11/2016Małgorzata Rubin

Szkolenia uczniów i nauczycieli w Publicznym Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach

W dniach 14 i 20 czerwca 2016 w Publicznym Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach, w którym kształci się młodzież niepełnosprawna, odbyły się szkolenia nauczycieli i uczniów z zakresu wykorzystania aplikacji technologii PlatMat w edukacji matematycznej. W szkoleniach wzięło udział dwóch uczniów słabowidzących oraz dwóch nauczycieli matematyki. Uczniowie i nauczyciele otrzymali niezbędny sprzęt komputerowy do prowadzenia zajęć wspomaganych technologią PlatMat.

20/06/2016Małgorzata Rubin

Ruszyły szkolenia uczniów i nauczycieli w PlatMat OPTY

W dniach 20-21 maja 2016 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie przy ul. Tynieckiej 6 odbyły się szkolenia uczniów i nauczycieli z zakresu wykorzystania aplikacji technologii PlatMat w edukacji matematycznej. W szkoleniach wzięło udział dwóch uczniów słabowidzących, trzech uczniów niewidomych oraz dwóch nauczycieli matematyki. Uczniowie i nauczyciele otrzymali niezbędny sprzęt komputerowy do prowadzenia zajęć wspomaganych technologią PlatMat.

23/05/2016Małgorzata Rubin

Start nowego projektu PlatMat OPTY

1 kwietnia 2016 r. rozpoczęliśmy realizację projektu pn. OPTY: Badania efektywności informatyzacji edukacji matematycznej uczniów z dysfunkcjami wzroku z zastosowaniem zoptymalizowanych narzędzi PlatMat. Jest on kontynuacją idei zakończonego projektu pn. Platforma PlatMat zwiększająca efektywność edukacji włączającej z obszaru matematyki i fizyki, zrealizowanego w okresie 02.2014 r.- 31.10.2015 r., którego rezultatem była kompletna, innowacyjna technologia edukacyjna PlatMat: zestaw narzędzi i portal, wspomagająca nauczanie matematyki i fizyki uczniów z dysfunkcjami wzroku. Prowadzone działania w bieżącym projekcie będą koncentrowały się na:
  • optymalizacji i uniwersalizacji narzędzi PlatMat,
  • waloryzacji narzędzi PlatMat w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych,
  • optymalizacji narzędzi PlatMat pod kątem dopasowania do deklarowanych potrzeb różnych grup potencjalnych użytkowników funkcjonujących w różniących się kontekstach (lokalnych środowiskach),
  • upowszechnianiu wyników prowadzonych badań i wniosków z wdrożeń,
  • wypracowaniu rekomendacji do stosowania i wdrożeń PlatMat w nauczaniu matematyki uczniów z dysfunkcjami wzroku, będących czynnikiem zwiększającym dyfuzję innowacyjnej technologii PlatMat na rynku szkolnictwa.
Projekt jest wspólfinansowany ze środków PFRON i potrwa do końca marca 2017 r.

21/04/2016Małgorzata Rubin

Pokaz platformy edukacyjnej PlatMat w siedzibie PFRON

4-ego kwietnia 2016 r. o godzinie 10:00 odbył się pokaz narzędzi platformy edukacyjnej PlatMat w siedzibie PFRON. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu i pracownicy PFRON, zaś o platformie opowiadali: Jolanta Brzostek-Pawłowska - kierownik projektu, pomysłodawca i projektant platformy PlatMat, a także Dariusz Mikułowski i Małgorzata Rubin - członkowie zespołu wykonawców. Technologia PlatMat spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników spotkania. Jednocześnie uznano, że produkt powinien być niezwłocznie skierowany do Ministerstwa Edukacji celem uzyskania rekomendacji dla jego stosowania w edukacji matematycznej uczniów niepełnosprawnych wzrokowo w polskich szkołach.

11/04/2016Małgorzata Rubin

O PlatMat na portalu „Nasze Sprawy"

W dziale Edukacja na portalu Magazynu Informacyjnego Osób Niepełnosprawnych „Nasze Sprawy" ukazał się 9.12.2015 r. artykuł o narzędziach platformy edukacyjnej PlatMat. Magazyn ukazuje się na polskim rynku wydawniczym od czerwca 1988 r. a jego najważniejszą misją jest pełnienie roli podstawowego nośnika informacji dla wszystkich osób z niepełnosprawnością, ich organizacji, pracodawców i instytucji powołanych do pracy na ich rzecz. Link do artykułu

18/12/2015Małgorzata Rubin

PFRON o konferencji PlatMat

Na stronie PFRON ukazał się artykuł poświęcony konferencji PlatMat, która odbyła się 28.10.2015 r. w Instytucie Maszyn Matematycznych. Celem konferencji było upowszechnienie rezultatów ukończonego projektu badawczego pn. "W kierunku aktywizacji zawodowej niewidomych: Platforma PlatMat zwiększająca efektywność edukacji włączającej z obszaru matematyki i fizyki” dofinansowanego przez PFRON oraz zaproszenie do współpracy przy wdrażaniu tej technologii w placówkach szkolnych. Wśród uczestników konferencji byli przedstawiciele PFRON, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół z oddziałami integracyjnymi, Ośrodka Rozwoju Edukacji, wyższych uczelni i instytutów. Link do artykułu

17/12/2015Małgorzata Rubin

Artykuł o PlatMat w magazynie "Pochodnia"

W wydawanym nieprzerwanie od 1948 roku Magazynie Społecznym „Pochodnia” – czasopiśmie Polskiego Związku Niewidomych z 4 listopada br. ukazał się artykuł pt. "PlatMat, narzędzia informatyczne dla włączającej edukacji matematycznej uczniów z dysfunkcjami wzroku", którego autorami są Agnieszka Fabisiak oraz Sławomir Klimkowski z Centrum Rehabilitacji w Instytucie Tyflologicznym Polskiego Związku Niewidomych. Link do artykułu

01/12/2015Małgorzata Rubin

I Konferencja PlatMat

28.10.2015 r. w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie przy ul. L. Krzywickiego 34 odbyła się konferencja poświęcona prezentacji PlatMat oraz omówieniu spełnionych przez PlatMat oczekiwań nauczycieli i uczniów, a także problemów pozostałych do rozwiązania, dla których zabrakło czasu i środków w projekcie. Zapraszamy do współpracy Dyrektorów i Nauczycieli matematyki wraz z uczniami i zachęcamy do poznania nowych możliwości w nauczaniu matematyki uczniów z dysfunkcjami wzroku. Obejrzyj zdjęcia

08/10/2015Małgorzata Rubin

Nagroda dla PlatMat w finale konkursu TellUs Awards

W finałach konkursu TellUs Awards (VII PR) platforma PlatMat otrzymała nagrodę Public Choice TellUs Awards w czasie festiwalu innowacji Future-en-Seine w Paryżu.

25/06/2015Jolanta Brzostek-Pawłowska

PlatMat nagrodzony na ITEX 2015

W dniach 21-23 maja w Kuala Lumpur w Malezji odbyła się 26. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków ITEX 2015, na której Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów zorganizowało polskie stoisko i zaprezentowało ponad dwadzieścia rozwiązań polskich twórców z jednostek sfery nauki i przemysłu, w tym PlatMat. W ramach głównego konkursu wystawy ITEX 2015 polska technologia edukacyjna PlatMat została nagrodzona srebrnym medalem.

03/06/2015Małgorzata Rubin

PlatMat w Brukseli

W dniach 11-13 maja 2015 w Brukseli odbyła się międzynarodowa konferencja LINQ 2015 („Learning Innovations and Quality”). Podczas sesji warsztatowej TELL US Awards z udziałem 16-stu regionalnych finalistów konkursu została zaprezentowana innowacyjna technologia PlatMat jako narzędzie wzmacniające skuteczność formalnej edukacji włączającej w zakresie matematyki.

03/06/2015Małgorzata Rubin
Edycja użytkownika